KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

/w zakresie zawieranych umów/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L. Z 2016 r. Nr 119, zwane dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO),  informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z obowiązujących od 25 maja 2018 r. regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PARSTER Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, adres ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew (KRS: 0000062548)  – zwana dalej Administrator. 
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących  Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jak i w związku z zawarciem i realizacją umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w  celach oraz na następującej podstawie prawnej: 
  1) zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym prawidłowej realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
  2) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, obowiązku archiwizacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane;
  3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, tj. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres do wygaśnięcia czy przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas trwania takich postępowań;
  4) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne;
  5) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w  ust. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
  a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, wykonawcy/podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek,
      b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
      • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 
      • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
      • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
      • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
      e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
      f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych stanowiło warunek zawarcia łączącej nas umowy, zaś w przypadku jej zawierania podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy, bez Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.