Realizacje

2016 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych w miejscowości Tarnawatka -Tartak przy budowie dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L – podwykonawca KPRD Sp. z o.o. w Lublinie